• VPTZ in de regio. Samen zorgen. Samen Sterk

  • Ook in Oost-Gelderland. Zijn wij goed vertegenwoordigd.

Alle gegevens van Hospicegroep De Lelie

Met ingang van 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht een aantal gegevens via de website te publiceren, met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Voor Hospicegroep De Lelie (Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost-Achterhoek) vindt u de gegevens hieronder.

Winterswijk

Hospicegroep De Lelie

Naam
Hospicegroep De Lelie – Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost-Achterhoek

Regio
Gemeente Aalten, Gemeente Berkelland, Gemeente Oost Gelre en Gemeente Winterswijk

Postadres
Leliestraat 36
7101 CJ Winterswijk

Telefoon
0543 52 11 11

E-mail
info@hospicegroepdelelie.nl

Website
hospicegroepdelelie.nl

Website 'Vrienden van'
hospicedelelie.nl/anbi-stichting-vrijwilligers-terminale-zorg-oost-achterhoek

KvK
09145813

RSIN

ANBI
Erkend ANBI geregistreerd
Meer informatie over de ANBI registratie van Hospicegroep De Lelie

Donaties
Een donatie kunt u overmaken op:
IBAN: NL06 RABO 0380272539
t.n.v. Vrienden van Hospicegroep de Lelie

Doelstelling

De stichting heeft ten doel

  • Het bevorderen van de integratie van het stervensproces en de dood in het dagelijks leven.
  • Het bieden van menswaardige aanvullende hulp en begeleiding in de thuissituatie en/of in een hospice. Waarin tegemoet wordt gekomen aan de lichamelijke, emotionele en spirituele behoeften van betrokkenen in de laatste levensfase gebaseerd op zijn eigen verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid en die er aldus toe bijdraagt dat de persoon op een – in zijn ogen - zo waardig mogelijke wijze zijn leven kan afronden.
  • Het bieden van begeleiding op emotioneel en spiritueel gebied aan naasten van de betrokkene en/of verwijzen naar instanties/personen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Beleidsplan 2016-2021

Hospicegroep De Lelie streeft naar een hoge kwaliteit van zorg onder meer door middel van coaching, scholing, deskundigheidsbevordering en evaluatie. Er wordt gestreefd naar een grote mate van tevredenheid bij de gasten, de vrijwilligers, de artsen, de verpleegkundigen en verzorgenden en alle andere medewerkers. Het beleid van Hospicegroep De Lelie is vastgelegd in de Beleidsnota 2016-2021.

Beloningsbeleid

Hospicegroep De Lelie, volgt voor haar coördinatoren onverplicht de ‘CAO voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg’. Een aantal vrijwilligers ontvangt een belastingvrije vergoeding op basis van de fiscale vrijwilligersregeling. Vrijwilligers ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte reiskosten. De bestuursleden van Hospicegroep De Lelie ontvangen geen vergoeding.

Bestuur

Het bestuur van Hospicegroep De Lelie (Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek) is verantwoordelijk voor het beleid op hoofdlijnen, draagt zorg dat beleid wordt uitgevoerd conform de statutaire uitgangspunten en houdt toezicht op die uitvoering. Verantwoording vindt jaarlijks plaats door het uitbrengen van jaarverslag en de financiële verslaglegging.

Bestuurssamenstelling

Naam Functie
Johan TeeuwsenVoorzitter
Hajo HoflandPenningmeester
Wilma NijenhuisSecretaris
Nicole Dekkers-PieperAlgemeen bestuurslid
Ad BosschaartAlgemeen bestuurslid
Ester ReusinkAlgemeen bestuurslid

Financiële verantwoording

Hospicegroep De Lelie (Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek) is een stichting zonder winstoogmerk die haar activiteiten kan ontplooien door een subsidie van het Ministerie van VWS, en door donaties, giften en legaten. De subsidie van VWS wordt verstrekt op basis van een gemiddelde aantal verleende hulpvragen over de afgelopen 3 jaar. De jaarrekening en de staat van baten en lasten worden jaarlijks opgenomen in het financieel jaarverslag.

Jaarverslagen Financiële jaarverslagen
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016 Financieel jaarverslag 2016
De vijf lokale VPTZ stichtingen in Oost-Gelderland